MENÜ„Jézus, a Te Akaratod minden, ami számít. Az én szabad akaratom a Tied. Tégy vele, amit szeretnél!”

„Jézus vedd el fájdalmamat, gyógyíts meg Engem és vedd el keresztemet.”

 

 

 

 

 

 

 

Fegyverbe

 

Puskagolyóm az Istenbe vetett bizalom.

BÖJTÖLÉS ENGESZTELÉS IMÁDKOZÁS VIRRASZTÁS


Igazság által leszel erős! Az igazság pedig az, hogy az ördög le van győzve!
Ezt soha ne feledjük, bármi is ér minket Isten erős keze mindig felettünk van. Jézus vére alatt mindig oltalmat találunk.
 

Az imádságokról szóló tanításokat az evangéliumokban találjuk. Tehát az imádság része az evangéliumnak, valami olyasmi, amit a hívő keresztény embernek gyakorolnia kell.

 

A hívő ember ősidőktől fogva próbál valahogy az Istenhez közeledni lélekben, ennek a világban való kifejeződése, megnyilvánulása az imádság. Ennek része, hogy az embernek le kell borulnia Isten előtt, hogy ezáltal is kifejezze alázatát. Más része pedig, hogy közbenjárjon más hívő emberekért, harmadrészt pedig hogy az ellenségeiért is könyörögjön. A másokért való közbenjárás történhet azért, hogy valaki áldást nyerjen, vagy a haragtól meneküljön. Az ellenségekért való könyörgés során pedig megfigyelhetjük, hogy azoknak a csapásoknak az eltávolításáért szoktak könyörögni, amelyek a bűnöst joggal érték.

 

A leborulás a legrégibb, legáltalánosabb, külső megjelenése az imádságnak. Valamelyest ennek külsősége minden népnél megmaradt, még ott is, ahol a hit eltorzult, vagy egyenesen bálványimádássá torzult. Van, aki térdelve imádkozik, van, aki térdelésből-sarokülésből borul arcra, van, aki térdelve a kezeit tárja az ég felé, ahogy könyörög. Mások hason fekve imádkoznak a földön, mivel ez az alázat egyik végső formája. A kéz imára kulcsolása, összetevése is közismert és gyakorolt.

 

Az evangélium viszont a régi és közismert, külsődleges imádság helyett sokkal inkább a belső, lelki imádságra irányítja a figyelmünket. Máté evangéliumában olvashatjuk a következőket, Krisztus tanítását:

 

Mt 6,5-18.

 

1.Vigyázzatok, hogy alamizsnátokat ne osztogassátok az emberek előtt, hogy lássanak titeket; mert különben nem lesz jutalmatok a ti mennyei Atyátoknál.

 

2. Azért mikor alamizsnát osztogatsz, ne kürtöltess magad előtt, a hogy a képmutatók tesznek a zsinagógákban és az utcákon, hogy az emberektől dicséretet nyerjenek. Bizony mondom néktek: elvették jutalmukat.

 

3. Te pedig a mikor alamizsnát osztogatsz, ne tudja a te bal kezed, mit cselekszik a te jobb kezed;

 

4. Hogy a te alamizsnád titkon legyen; és a te Atyád, a ki titkon néz, megfizet néked nyilván.

 

5. És mikor imádkozol, ne légy olyan, mint a képmutatók, a kik a gyülekezetekben és az utcák szegletein fennállva szeretnek imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony mondom néktek: elvették jutalmukat.

 

6. Te pedig a mikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és ajtódat bezárva, imádkozzál a te Atyádhoz, a ki titkon van; és a te Atyád, a ki titkon néz, megfizet néked nyilván.

 

7. És mikor imádkoztok, ne legyetek sok beszédűek, mint a pogányok, a kik azt gondolják, hogy az ő sok beszédükért hallgattatnak meg.

 

8. Ne legyetek hát ezekhez hasonlók; mert jól tudja a ti Atyátok, mire van szükségetek, mielőtt kérnétek tőle.

 

9. Ti azért így imádkozzatok: Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved;

 

10. Jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.

 

11. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma.

 

12. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeztek;

 

13. És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen!

 

14. Mert ha megbocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, megbocsát néktek is a ti mennyei Atyátok.

 

15. Ha pedig meg nem bocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, a ti mennyei Atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket.

 

16. Mikor pedig böjtöltök, ne legyen komor a nézésetek, mint a képmutatóké, a kik eltorzítják arcukat, hogy lássák az emberek, hogy ők böjtölnek. Bizony mondom néktek, elvették jutalmukat.

 

17. Te pedig mikor böjtölsz, kend meg a te fejedet, és a te arcodat mosd meg;

 

18. Hogy ne az emberek lássák böjtölésedet, hanem a te Atyád, a ki titkon van; és a te Atyád, a ki titkon néz, megfizet néked nyilván.

 

A szövegben több dologra érdemes kitérni. Először is, hogy az alamizsna osztása a megfelelő előírás szerint az imádságra vonatkozó tanítás előtt van magyarázva. Fontos tehát, hogy az ember a cselekedetei szerint megfelelően viselkedjen, mielőtt imádkozik. Az adakozás egy olyan cselekedet, amiről senkinek sem szabad tudnia, nem szabad a nyilvánosság előtt lejátszódnia. És ugyanaz az ígéret tartozik hozzá, mint az imádsághoz: „és a te Atyád, a ki titkon néz, megfizet néked nyilván”. Nyilvánvalóan nehezen lehetne elképzelni, hogy aki az adakozásban a leírtaknak megfelelően nem tud cselekedni, az az ezután következő tanítást megvalósíthassa.

 

A imádsághoz kapcsolódó tanítás öröktől fennálló összefüggéseket mond el újra. Még mielőtt a részleteket elárulná Krisztus, elmondja, hogy hogyan kell imádkoznunk: egyedül, a belső szobáinkban, bezárt ajtók mögött. Ismét olvashatjuk: „és a te Atyád, a ki titkon néz, megfizet néked nyilván”. Vagyis amit titokban Istenért és az Isten utasításai szerint cselekszünk, azért az emberek előtt nyilvánvalóan lesz meg a jutalmunk. Itt elsősorban nem anyagi, hanem lelki természetű jutalomra kell gondolnunk, amely összehasonlíthatatlanul nagyobb, örökre szóló jutalom. Gondoljunk csak az apostolokra, akik nem aranyat kaptak jutalmul, hanem azokat a titkokat amit senki más nem ismerhetett meg, és azokat az erőket, amelyek által Isten csodáit véghezvihették.

 

A következő sorokban olvashatjuk, hogy „ne legyetek sok beszédűek, mint a pogányok”. Ez a rész elég egyértelmű, de később erre még visszatérünk.

 

A megszólítás rendkívül közvetlen, hiszen azt tanítja, hogy az Istent Atyánknak hívhatjuk. Erről Krisztus tesz bizonyságot, kétség nélkül kell elfogadnunk, és komolyan is kell vennünk. A „mennyek” és a „könyvek” szavak közt egy nagyon régi összefüggés állt fenn, amelyet a régebbi nyelvekben könnyű volt felismerni. Nem nehéz belátnunk, hogy az Isten, a mi Atyánk könyvén keresztül tudunk valamit megismerni a mennyei világból, amely Krisztus tanításait tartalmazza. Ugyanebből a könyvből ismerjük meg az Ő nevét is, amely az Ő tanítása. Mindezek ismeretében nyilvánvalóan hasznos és fontos azért imádkoznunk és könyörögnünk, hogy az Isten tanításait, amelyből Ő megismerhető, a világ szentnek fogadja el.

 

A „jöjjön el a te országod” vonatkozik arra a mennyei országra, amely az Isten tanítása alapján jön létre, abban létezik és aszerint működik. Ez az az ország, amely nem szemmel láthatóan, hanem a hívők közösségében jelenik meg. Nyilvánvalóan kiteljesedve az idők végezetén jelenik meg, amikor az Isten Igazsága és akarata diadalmaskodik, és az ítélet nyilvánvalóvá válik a hitetleneken, amikor majd az üdvözültek elkülönülnek a kárhozottaktól. Régtől ismert ennek a létrehozására való szándék is a szent tanításokban és iratokból, amelyek a mennyei világnak mintegy hasonlatosságát mutatják nekünk. A földön pedig akkor valósul meg, amikor az ígéretek valósággá válnak. Mindez valamilyen mértékben már ezen a világon megvalósul, a hit terjedése és mennyei erők működése által. Nem véletlen tehát, hogy ezért is folyamatosan imádkoznunk kell, hiszen ez a számunkra is a legjobb világot jelenti, amely a földön létezhet, még akkor is, ha még lélek szerint, de testben és a testi indulataink miatt gyengén várjuk az Igazság végső győzelmét.

 

A „mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma” egyben jelenti a látható és láthatatlan kenyeret is, amely a test és a lélek táplálására is hasznos. Egyben a munkát is, amelynek révén mindezekhez eljutunk. Maga Krisztus mondja, hogy Ő az Élet Kenyere, tehát fontos ezeket a szavakat ilyen összefüggésben is látnunk, és mindezt átérezve könyörögnünk érte.

 

A vétkek megbocsátásakor ki van emelve, hogy azoknak kell megbocsátanunk, akik ellenünk vétkeztek. Nyilvánvalóan a mások, főleg az Isten ellen elkövetett bűnöket nem mi bocsátjuk meg. Tehát a legsúlyosabb bűnök esetében továbbra is a felsőbb hatalomnak kell eljárnia, a közösség és a társadalom védelme érdekében. A mai társadalom sajnos a tétlenséggel a bűn terjedését cinkos módon segíti elő, részesévé válva a bűnnek, amely sem itt, sem máshol nem igazolható. Szükséges tehát mindazért fohászkodni, ami a továbbiakban olvasható: „ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól”, hogy Isten adjon erőt a felsőbb hatalmaknak, hogy a bűntől és a bűnök elkövetőitől is szabadítsák meg a hívő embert. Különösen fontos ez ma, amikor a társadalom a bűnnel és a sötétség uraival szemben szinte védtelen, kiszolgáltatott és prédaként, öntudatlanul várja a halált. Nem túlzás ez, mert hol vannak azok, akik megvédhetnék a népet? Hol vannak az ország katonái és a rend őrzői? A legközönségesebb gyilkosok és gyilkosok vezérei kerültek nagy méltóságba és a nép fosztogatói jótevőkként ünnepeltetik magukat.

 

Most nézzünk további részeket, amik kiegészítik az előbbieket.

 

Mt 23,14:

 

Jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok, mert felemésztitek az özvegyek házát, és színből hosszan imádkoztok; ezért annál súlyosabb lesz a ti büntetésetek.

 

Krisztus intette tanítványait, hogy ne legyenek hasonlóak a farizeusokhoz, ne váljanak képmutatókká. Ne gondoljuk, hogy ez csupán egy allegória, amely alapján ma csak a képmutató emberekre, és egyházi vezetőkre kell gondolni. Mert továbbra is élnek farizeusok és írástudók is, csak másképp hívják őket (chaszidok, ortodox és vallásos zsidók). Az elnevezésen kívül semmiféle különbség nincs. Ezen felül valóban vannak, akik hasonlatosakká váltak ezekhez, jól láthatóan és hosszan imádkoznak. Egyházi vezetők, akiknek a botrányai, csalásai, hazugságai közismertek, akik maguk is zsidók, zsidók szolgái és feltétlen támogatói a farizeusok (zsidók) képmutatásainak és bűneinek vagy semmiben sem különböznek azoktól. Ezek még az evangélium zsidóellenességéért („antiszemitizmusáért”) is bocsánatot kérnek, mintha az Isten lenne a bűnös, amiért észrevette a zsidók bűneit.

 

A következő igerész pedig kimondottan arról szól, hogy az imákat meghallgatja az Isten. Arra szólít fel, hogy mindig imádkozzunk, és a példázat rendkívül tanulságos. Visszatérve viszont egy fentebbi igerészhez, ami a sok beszédet tiltja, észre kell vennünk, hogy ez az igerész nem a folyamatos és sok beszédre szólít fel.

 

Lk 18, 1-8:

 

1. Monda pedig nékik példázatot is arról, hogy mindig imádkozni kell, és meg nem restülni;

 

2. Mondván: Volt egy bíró egy városban, a ki Istent nem félt és embert nem becsült.

 

3. Volt pedig abban a városban egy özvegyasszony, és elment ahhoz, mondván: Állj bosszút értem az én ellenségemen.

 

4. Az pedig nem akarta egy ideig; de azután monda ő magában: Jól lehet Istent nem félek és embert nem becsülök;

 

5. Mindazáltal mivelhogy nékem terhemre van ez az özvegyasszony, megszabadítom őt, hogy szüntelen reám járván, ne gyötörjön engem.

 

6. Monda pedig az Úr: Halljátok, mit mond e hamis bíró!

 

7. Hát az Isten nem áll-e bosszút az ő választottaiért, kik ő hozzá kiáltanak éjjel és nappal, ha hosszútűrő is irántuk?

 

8. Mondom néktek, hogy bosszút áll értök hamar. Mindazáltal az embernek Fia mikor eljön, avagy talál-e hitet e földön?

 

Összefoglalva tehát azt mondhatjuk, hogy kitartó és gyakori imádságot javasol és ír elő az Isten, nem mintha neki lenne szüksége rá, hanem mert tudja, hogy nekünk lesz jobb tőle. Célszerű végiggondolni a kapcsolódó igerészeket, és azokat is, amelyek nem lettek itt felsorolva. Az első igerészben felsoroltak szerinti imádságot szavak nélkül, lélekben átérezve és imádkozva kell gyakorolnunk, tisztában léve a kapcsolódó tanításokkal és a szövegek jelentésével, mintegy egyszerre átérezve és lelkünkkel átfogva az imádság egészét. Az egymásnak látszólag ellentmondó részek fontosak, mert felhívják a figyelmünket arra, hogy nem is olyan egyszerű az imádság, ahogyan azt az először képzeli az ember. Mert aki egyszer megtanulta, hogy sokat beszéljen imádság közben, azt az a mondat gyötri, amelyik tiltja a sok beszédet. Aki közösségekben együtt imádkozik másokkal, azt arra kell inteni, hogy a belső szobáiban egyedül imádkozzon. Aki pedig keveset imádkozik, azt buzdítani kell arra, hogy sokat imádkozzék. Általában a hívő ember egy utat választ ki ezek közül, és nem figyel a többire, mivel a kétely és a bizonytalanság elég fájdalmas tud lenni, ha esetleg úgy érzi, hogy nem a megfelelő úton jár. Viszont ezek a kétségek azok amelyek egy idő után gondolkodásra kényszerítik az embert és tovább segítik előre. Más hasonlattal élve, olyan ez, mint amikor az ember a sötétben a falnak ütközik, és nincs más lehetőség, mint a kijelölt úton menjen, még akkor is, ha nem látja pontosan az utat. Óvatosan helyezték el az evangéliumok írói ezeket az útmutatásokat, hiszen ha egyszerre szembesülne a nehézségekkel az ember, talán el sem indulna az úton, és meg sem próbálná, illetve fel sem fogná a leírtak lényegét. Mert minden ember testi indulatok által gátolva és visszatartva közeledik az igazsághoz, és lassan erősödik meg lélekben, hogy a szellemi világot megismerje és a mennyei erőkben is megerősödjön.


Tamási Attila
 

A negatív lelki hatásokat kivédve viszont az ember felszabadul egy rendkívül nagy nyomás alól, amely eddig az elpusztítására törekedett. Észre kell venni, hogy a sötétség hogyan próbálja az embert megtéveszteni, becsapni, a hazugságot az igazsággal összemosni. Ez egy olyan lelki küzdelem, amelyet minden embernek fel kell vállalnia előbb-utóbb, hiszen bizonyos élethelyzetekben döntenie kell, és a döntésén élete, életének munkája és környezetének sorsa is múlhat. Maga az a küzdelem, hogy gondolkodnunk kell azon, hogy mi az igazság, és mi a hazugság, és lélekben állást kell foglalnunk. Egyelőre csak a magunk számára, hitünk erősödésére, kitartva Isten mellett. Olykor saját cselekedeteinkkel és bűneinkkel is szembekerülve kell döntenünk, felkészülve arra, hogy egy már meghozott döntésünket felülbíráljuk, belássuk tévedésünket. A hitért folytatott lelki küzdelem csupa olyan dologból áll, amelyeket a testi ember nem tud értelmezni, bolondság a számára. De Istentől a kegyelem révén nekünk adatott hit ereje az, amely az ország és a világ sorsát pozitív irányba fordíthatja, éppen az által, hogy döntéshelyzetben a megfelelően az igaz hit szerint cselekszünk. A hit küzdelme nem könnyű. Fájdalmas és félelmetes, hiszen az ember egy pillanatra meglátja a sötétség szándékait, amely ellenséges és rosszindulatú, és a kárhozat felé vinné az embert. Sokan ezeket az élményeket hamar elfojtják magukban, és megpróbálják elkerülni a döntést, hogy elkerüljék a kétségeket és a fájdalmat, ezzel viszont lemondanak a fejlődés és az erősödés lehetőségéről. A legnehezebb feladat, hogy valaki kitartva hitében és az igazságban, kielemezze a sötétség hazugságait, megnyilvánulásait és azokat a támadható pontokon romba döntse, megsemmisítse akár az élete árán is.
 
 


Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében. Bizodalmamat földi, vagy égi teremtmény helyett egyesegyedül a láthatatlan, felfoghatatlan egy Istenbe vetem, ki az eget-földet teremtette s egyedül mindenek felett-való. Nem. is esem kétségbe az ördög valamennyi hadának gonoszságán sem, mert az én Istenem mindezeknél feljebbvaló. Mert a hitem föléje szárnyal mindennek; annak is, ami van, annak is ami – nincs: bűnnek, erénynek, hogy mindeneken túl csak Istenen csüngjön. Csodajelet sem kívánok tőle, hogy kísértsem Őt. Egészen ráhagyom, hogy meddig akar késni és nem szabok eléje se célt se időt, se eszközt, se módot, hanem mindezt önkéntes, igazi hittel akaratára bízom. Ha egyszer mindenható, mi fogyatkozásom lehet, hogy megadni, megtenni ne tudná?! Ha ég-föld teremtője s mindenek Ura, ki árthat nékem?! Hogyne válnék javamra minden, mikor javamat akarja az, akinek engedelmes alattvalója minden?! Isten, tehát tudja, hogy cselekedjék legjavamra. S mert Atya is, mindezt meg is teszi szíves örömest. Mivel pedig én ebben semmit sem kételkedem, bizonnyal gyermeke vagyok, szolgája és örököse s lészen nékem az én hitem szerint.


A MIATYÁNK

A családfő ilyen egyszerűen tanítsa reá házanépét!

A megszólítás

Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben!
Mit jelent ez? - Felelet:
Isten ezzel arra biztat minket, hogy higgyük, hogy Ő igazán Atyánk, mi pedig igazán gyermekei vagyunk, és ezért bátran és teljes bizalommal kérjük Őt, mint a gyermekek édes atyjukat.

Az első kérés

Szenteltessék meg a Te neved!
Mit jelent ez? - Felelet:
Isten neve amúgy is szent, mégis azt kérjük ebben az imádságban, hogy nekünk is szent legyen.
Hogyan történik ez? - Felelet:
Ha Isten igéjét tisztán és igazán tanítják, és mi aszerint szentül élünk Isten gyermekeihez illően. Erre segíts minket, szerető mennyei Atyánk! Aki pedig nem úgy tanít és él, ahogyan Isten igéje tanítja, az megszentségteleníti közöttünk Isten nevét. Ettől őrizz meg minket, mennyei Atyánk!

A második kérés

Jöjjön el a Te országod!
Mit jelent ez? - Felelet:
Isten országa eljön magától, kérésünk nélkül is, mégis azt kérjük ebben az imádságban, hogy hozzánk is eljöjjön.
Hogyan történik ez? - Felelet:
Ha a mennyei Atya Szentlelkét adja nekünk, hogy kegyelméből higgyünk szent igéjének, és istenesen éljünk itt ideig és ott örökké.

A harmadik kérés

Legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is!
Mit jelent ez? - Felelet:
Isten jó és kegyelmes akarata meglesz imádságunk nélkül is,mégis azt kérjük ebben az imádságban, hogy bennünk is meglegyen.
Hogyan történik ez? - Felelet:
Ha Isten megtör és meggátol minden gonosz szándékot és akaratot, amely nem engedi Isten nevét megszentelni és országát hozzánk jönni, amilyen az ördögnek, a világnak és testünknek akarata; ellenben megerősít és szilárdan megtart minket igéjében és a hitben életünk végéig, ez az Ő kegyelmes és jó akarata.

A negyedik kérés

A mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma!
Mit jelent ez? - Felelet:
Isten kérésünk nélkül is ad mindennapi kenyeret, még a gonoszoknak is, mégis kérjük ebben az imádságban, hogy ezt velünk megláttassa, és ezért hálaadással vegyük mindennapi kenyerünket.
Mi a mindennapi kenyér? - Felelet:
Mindaz, ami a test és élet fenntartására és táplálására kell, mint például: étel, ital, ruházat, lábbeli, ház, gazdaság, szántóföld, barom, pénz, anyagi javak, derek házastárs, derék gyermekek, becsületes háznép, tisztességes és hűséges felsőbbség, jó kormányzat, jó időjárás, béke, egészség, közrend, becsület, jó barátok, megbízható szomszédok és ezekhez hasonlók.

Az ötödik kérés

És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek!
Mit jelent ez? - Felelet:
Azt kérjük ebben az imádságban, hogy a mennyei Atya ne nézze bűneinket, és miattuk ne tagadja meg kérdéseinket; mert mindabból, amit kérünk, semmire sem vagyunk méltók vagy érdemesek; mégis kérjük, hogy mindezt kegyelemből adja meg nekünk, mert naponta sokat vétkezünk, és bizony csak büntetést érdemlünk; ugyanígy mi is szívesen megbocsátunk, és jót teszünk azokkal, akik vétkeznek ellenünk.

A hatodik kérés

És ne vígy minket kísértésbe!
Mit jelent ez? - Felelet:
Isten senkit sem kísért, mégis azt kérjük ebben az imádságban,hogy Isten őrizzen és tartson meg minket, hogy az ördög, a világ és testünk meg ne tévesszen, és ne vigyen minket téves hitbe, kétségbeesésbe, vagy más nagy gyalázatba és bűnbe; ha pedig ilyesmi mégis megkísértene, végre felülkerekedjünk és miénk legyen a győzelem.

A hetedik kérés

De szabadíts meg minket a gonosztól!
Mit jelent ez? - Felelet:
Mindent összefoglalva azt kérjük ebben az imádságban, hogy a mennyei Atya szabadítson meg a testet, lelket, javakat és becsületet rontó mindenféle gonosztól, ha pedig eljön a halál órája, adjon üdvösséges véget, és vegyen magához kegyelmesen e földi nyomorúságból a mennybe.

A befejezés

Ámen. (8)
Mit jelent ez? - Felelet:
Azt jelenti, hogy legyek bizonyos abban, hogy a mennyei Atya ezeket a kéréseket szívesen fogadja és meghallgatja, mert Ő maga parancsolta, hogy így imádkozzunk, és megígérte, hogy meghallgat minket. Ámen, Ámen azt jelenti: Igen, igen, úgy legyen!

 

A HISZEKEGY

A családfő ilyen egyszerűen tanítsa reá házanépét!

Az első hitágazat: a teremtésről

Hiszek az Istenben, a mindenható Atyában, mennynek és földnek TEREMTŐJÉBEN.
Mit jelent ez? - Felelet:
Hiszem, hogy Isten teremtett engem minden teremtménnyel együtt. Ő adta testemet, lelkemet, szememet, fülemet és minden tagomat, értelmemet és minden érzékemet, és ezeket most is fenntartja. Ezért ad nekem ruhát és lábbelit, ételt és italt, házat és gazdaságot, feleséget és gyermeket, szántóföldet, barmot és mindenféle jót. Testemet s életemet naponként mindennel bőven ellátja, táplálja. Megoltalmaz minden veszedelem ellen. Megvéd és megőriz minden gonosztól. És mindezt csupán atyai, isteni jóvoltából és irgalmasságából cselekszi, és én arra sem érdemes, sem méltó nem vagyok. Mindezért én neki hálával és dicsérettel, szolgálattal és engedelmességgel tartozom. Ez így igaz!

A második hitágazat: a megváltásról

Hiszek a Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában, a mi URUNKban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszíttetett, meghalt és eltemettetett; alászállt a poklokra, harmadnapra feltámadott halottaiból, fölment a mennyekbe, ott ül Istennek, a mindenható Atyának jobbján, ahonnan eljön ítélni élőket és holtakat.
Mit jelent ez? - Felelet:
Hiszem, hogy Jézus Krisztus - az Atyától öröktől fogva született valóságos Isten és a Szűz Máriától született valóságos ember - az én URAM, aki engem elveszett és megítélt embert megváltott: minden bűntől, a haláltól és az ördög hatalmából megszabadított és magáévá tett, nem arannyal, sem ezüsttel, hanem szent és drága vérével, ártatlan szenvedésével és halálával, hogy egészen az Övé legyek, az Ő országában Ő alatta éljek és Őt szolgáljam örök igazságban, ártatlanságban és boldogságban, mert Ő feltámadt a halálból, él és uralkodik örökké. Ez így igaz!

A harmadik hitágazat: a megszentelésről

Hiszek a Szentlélekben, egy, szent, keresztyén (6) egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen.
Mit jelent ez? - Felelet:
Hiszem, hogy saját eszemmel és erőmmel nem tudnék Jézus Krisztusban, az én Uramban hinni, sem Őhozzá eljutni, hanem a Szentlélek hívott el engem az evangélium által, Ő világosított meg ajándékaival, Ő szentelt meg és tartott meg az igaz hitben, ahogyan a földön élő egész egyházat (7) is elhívja, gyűjti, megvilágosítja, megszenteli és Jézus Krisztusnál megtartja az egy igaz hitben. Ebben az egyházban (7) nekem és minden hívőnek naponként minden bűnt bőséggel megbocsát, az ítélet napján engem és minden holtat feltámaszt, és nekem minden Krisztusban hívővel együtt örök életet ad. Ez így igaz!

 

A TÍZPARANCSOLAT

A családfő ilyen egyszerűen tanítsa reá házanépét!

A Tízparancsolat bevezetése

Én vagyok az Úr, a te Istened! (4)

Az első parancsolat

Ne legyen más Istened!
Mit jelent ez? - Felelet:
Mindennél jobban kell Istent félnünk, szeretnünk és Benne bíznunk.

A második parancsolat

Ne vedd hiába Istened nevét!
Mit jelent ez? - Felelet:
Istent félnünk és szeretnünk kell, hogy nevével ne átkozódjunk, ne esküdözzünk, ne igézzünk, ne hazudjunk, se ne csaljunk, hanem nevét minden bajban segítségül hívjuk, imádjuk és hálaadással dicsőítsük.

A harmadik parancsolat

Szenteld meg az ünnepnapot!
Mit jelent ez? - Felelet:
Istent félnünk és szeretnünk kell, hogy igéjét és az igehirdetést meg ne vessük, hanem szentnek tartsuk, örömest hallgassuk és tanuljuk.

A negyedik parancsolat

Tiszteld atyádat és anyádat!
Mit jelent ez? - Felelet:
Istent félnünk és szeretnünk kell, hogy szüleinket és előljáróinkat meg ne vessük és meg ne haragítsuk, hanem tiszteljük, becsüljük és szeressük őket, szolgáljunk és engedelmeskedjünk nekik.

Az ötödik parancsolat

Ne ölj!
Mit jelent ez? - Felelet:
Istent félnünk és szeretnünk kell, hogy felebarátunk testét s életét meg ne sértsük, meg ne bántsuk, hanem segítsük meg őt minden testi bajban és életveszélyben.

A hatodik parancsolat

Ne paráználkodjál!
Mit jelent ez? - Felelet:
Istent félnünk és szeretnünk kell, hogy tisztán és szemérmesen beszéljünk és cselekedjünk, és hogy hitves társát mindenki szeresse és megbecsülje.

A hetedik parancsolat

Ne lopj!
Mit jelent ez? - Felelet:
Istent félnünk és szeretnünk kell, hogy felebarátunk pénzét és javait el ne vegyük, se hamis árral vagy ravaszkodással meg ne szerezzük, hanem segítsünk neki javait megőrizni és keresetét javítani.

A nyolcadik parancsolat

Ne tégy felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot!
Mit jelent ez? - Felelet:
Istent félnünk és szeretnünk kell, hogy felebarátunkat hazugságba ne keverjük, el ne áruljuk, háta mögött meg ne szóljuk, se rossz hírét ne költsük, hanem inkább mentsük, jót mondjunk róla, és mindent javára magyarázzunk.

A kilencedik parancsolat

Ne kívánd felebarátod házát!
Mit jelent ez? - Felelet:
Istent félnünk és szeretnünk kell, hogy felebarátunk házára vagy örökségére álnokul ne törekedjünk, sem a jogosság látszatával azokat meg ne szerezzük stb., hanem segítsük és támogassuk, hogy azokat megtarthassa.

A tizedik parancsolat

Ne kívánd felebarátod feleségét, szolgáját, szolgálóleányát, barmát vagy bármiféle tulajdonát!
Mit jelent ez? - Felelet:
Istent félnünk és szeretnünk kell, hogy felebarátunk feleségét, házanépét vagy barmát tőle el ne idegenítsük, erőszakkal el ne vonjuk, vagy hűtlenségre ne csábítsuk, hanem arra intsük őket, hogy megmaradjanak nála és teljesítsék kötelességüket.

A Tízparancsolat zárószava

Mit mond az Isten mindezekről a parancsolatokról ? - Felelet: Ezt mondja:
Én, az ÚR a te Istened, -féltőn szerető Isten vagyok, meglátogatom az atyák bűnét a fiakon harmad- és negyedízig, azokon, akik engem gyűlölnek; de kegyelmet gyakorlok ezer ízig azokkal, akik szeretnek engem és megtartják parancsolataimat. (5)
Mit jelent ez? - Felelet:
Isten büntetéssel fenyegeti mindazokat, akik megszegik ezeket a parancsolatokat. Félnünk kell tehát haragjától és nem szabad vétkeznünk e parancsolatok ellen. Viszont kegyelmet és minden jót ígér mindazoknak, akik megtartják ezeket a parancsolatokat. Szeretnünk kell tehát Őt és bíznunk Benne, és szívesen kell cselekednünk parancsolatai szerint.

 

Jóságos Istenem, hálás szível köszönöm Neked mindazt, amivel mindennap elhalmozol Jóságodból, köszönök mindent azok helyett és nevében is, akik ezt nem teszik meg. Édes Jézusom, határtalan Jóság! Milyen sokat tettél azért, hogy az emberek viszontszeressenek. Miként lehetséges mégis, hogy sokan nem szeretnek Téged? Szent kegyelmeddel eltökélem, hogy amennyire csak képes vagyok, szeretlek Téged mindenek fölött!

 

 

Ima a Mennyországba való belépéshez

Szeretlek és dédelgetek egyenként mindenkit közületek, gyermekeim. Ezt sohase feledjétek. Amikor naponta Hozzám imádkoztok, a következő imát mondjátok:

 

„Ó, drága Jézusom, ölelj át engem karjaiddal és engedd, hogy fejem a válladon nyugodjék, hogy felemelhess a Te dicsőséges Királyságodba, amikor itt az ideje. Engedd, hogy a Te drága Véred átáradjon szívemen, hogy így eggyé válhassunk.”

(2011. július 24. 23.00)

 

Ima Üdvözülésért

Minden gyermekemnek, ha csak családjuk iránti szeretetből teszik is, rá kell ébredniük erre a gonoszságra, hogyha meg akarják egymást menteni. Szeretetem továbbra is vezetni fogja őket, ha most Hozzám fordulnak. Sohasem szabad félniük megtérni (felém fordulni), mondván a következőket:

„Ó Uram, vezess engem birodalmadba, és védj meg engem a sötétségtől, amely elborította lelkemet. Hallgass meg most, ó Szent Szív és jóságod által, add, hogy szereteted fénye és védelme ragyogjon át engem.”

(2010. november 16. 9.55)

 

Ima az Ateistákért és az Agnosztikusokért

Hát nem látjátok, hogy Igéim és Próféciáim, amelyeket már régen megjövendöltek, igazak lehetnek? Nyissátok ki szemeteket és szóljatok még egyszer Hozzám a következőképpen:

“Isten, ha te vagy az Igazság, mutasd meg nekem szereteted jelét. Nyisd meg a szívemet, hogy vezetni tudj. Ha létezel, engedd, hogy érezzem a szereteted, hogy láthassam az Igazságot. Imádkozz most érettem”

(2010. november 18. 21.00)

 

Ima a Szentlélek segítségül hívására

Amint már azt nektek megmondtam, az Én Irgalmasságomnak nincs határa. Most, követőim, szerte a világon, akik el vagytok telve a Lélek fényétől és szentségétől, legyetek bátrak és hirdessétek Igéimet mindenkinek, akivel csak kapcsolatba kerültök. Ne törődjetek a gúnyolódással, amiben talán részetek lesz, mert most nagyon fontos, hogy a megtérésre vonatkozó kérésemet figyelembe vegyétek.

Halljátok meg imámat, amely most nektek bátorítást ad, mert szükségetek van rá:

„A Szentlélek ajándékával tölts el engem, ó Uram, hogy Szent Igéidet a bűnösökhöz vihessem, akiket a Te Szent Nevedben segítenem kell, hogy megmenekülhessenek.
Segíts nekem, hogy betakarhassam őket imáim által, drága Véred imáival, úgy hogy az Szent Szívedhez vonzani tudja őket. Add meg nekem, a Szentléleknek azon ajándékát, hogy ezek a szegény lelkek a Te Új Paradicsomodban örvendezhessenek.”

(2011. május 10. 16.00)

 

Ima Megtérésért

Soha ne hagyjátok abba imáitokat, melyeket ezen a héten az Én Atyám trónja elé fogtok vinni. Kérlek, válasszátok ki azokat az általatok ismert lelkeket, akik nem akarják ismerni Istent, az Atyát, és tegyétek le az Én Atyám elé nevüket. Kérlek, mondjátok a következőt:

„Magasságos Isten, trónod elé járulok ezen a héten, képviselve azon testvéreim lelkét, akik nem hajlandók elismerni létezésed. Arra kérlek, hogy töltsd el őket kegyelmeiddel, hogy szívüket megnyissák Legszentebb Szavaid meghallására.”

(2011. augusztus 30.)

 

Hírek

Szavazás

Mit tudsz a három napos sötétségről?
Krisztus Urunk visszajön közzénk, s 1000 évig Paradicsom leszen
Bizalommal tekintek, tudom hogy már bűn nem leszen, mert kezdődik az 1000év szeretetben
Amit La Salette-ben, Fatimában és Garabandalban elmondtak számunkra, azt fel sem vagyunk képesek fogni
Szerintem, az lesz a legnagyobb megpróbáltatás a szorongattatás lezárására
Nem elegséges róla tudásom, de előbb vagy utóbb többet tudok majd róla
Semmit, de ha megérem bizalommal tekintek az Jézus Krisztus második eljovetelére
Semmit, de ha megérem, akkor félni fogok...
Asztali nézet